Stand van zaken

Hier leest u de laatste stand van zaken omtrent het zonnepark Nieuw-Vossemeer
Laatste update: 23 februari 2022

Omgevingsvergunning is onherroepelijk

Eind 2020 ontvingen we de definitieve omgevingsvergunning voor het zonnepark. Inmiddels is deze vergunning al enige tijd onherroepelijk doordat er geen beroepen zijn ingesteld tegen deze definitieve vergunning. Dat betekent dat de procedure voor de omgevingsvergunning helemaal is afgerond. Het zonnepark past binnen de visie Energie & Ruimte, waarin de gemeente Steenbergen heeft aangegeven op welke manier zij willen omgaan met duurzame energieopwekking. Daarnaast heeft het plan veel steun gekregen van inwoners in Nieuw-Vossemeer, de Dorpsraad Nieuw-Vossemeer, de gemeenteraad en het college van B&W. Dat blijkt ook uit het feit dat er eerder ook geen zienswijzen zijn ingediend tegen het ontwerp van de omgevingsvergunning voor het zonnepark.   

Samen met de omgeving

Om wensen, ideeën en belangen van de omgeving te laten doorklinken in het zonnepark hebben we in februari 2020 een werkgroep voor het zonnepark opgestart. In deze werkgroep zitten verschillende bewoners uit Nieuw-Vossemeer, de dorpsraad Nieuw-Vossemeer en IVN Groene Zoom/Stichting Brabantse Wal. In een aantal bijeenkomsten hebben we onderwerpen besproken als landschappelijke inpassing en ecologische inrichting van het zonnepark, de inrichting van het omgevingsfonds en mogelijkheden voor lokaal eigenaarschap. Samen zijn we tot een mooi plan gekomen. Hieronder lichten we de besproken onderwerpen kort toe.

Landschappelijke inpassing en ecologische versterking

Bij de ontwikkeling van een zonnepark kijken wij altijd hoe wij het zonnepark zo goed mogelijk kunnen inpassen in het landschap en een bijdrage kunnen laten leveren aan de natuur. Daarbij sluiten wij aan bij de Gedragscode Zon op Land van brancheorganisatie Holland Solar. Hierin is vastgelegd dat minimaal 25% van een zonnepark onbedekt blijft en ingericht wordt met natuurwaarden.

Bij de inrichting van het plangebied kijken we niet alleen naar de ligging en begrenzing van het plangebied, maar ook naar het gemeentelijk beleid, de karakteristieken van het landschap en de wensen uit de omgeving. Daarom is de inrichting van het zonnepark ook uitvoerig besproken met de leden van de werkgroep. Bij het zonnepark De Eendracht komen de zonnepanelen in een veldopstelling te staan, waarbij alle panelen gericht zijn op het zuiden en er ruimte tussen de panelen zelf en de rijen zit. Hierdoor kan er voldoende licht en regenwater op de bodem komen, waardoor de impact op de bodemkwaliteit beperkt blijft en ondergroei mogelijk is.

Daarnaast komen langs de randen kruidenrijke graslanden en wordt de noordelijke rand aangevuld met keverbanken en diverse struiken van 1 tot 5 meter hoog. In het midden van het zonnepark wordt de ruimte langs de bestaande watergang verbreedt en voorzien van insectenrijk grasland. Langs de oever komt een lange bomenrij van schietwilgen. Door deze inrichting worden bijen, hommels, vlinders en andere insecten aangetrokken, die op hun beurt het gebied bestuiven én een voedselbron vormen voor een grote verscheidenheid aan vogels en kleine knaagdieren in het gebied. Zo is het zonnepark straks ook een aantrekkelijke leefgebied voor de patrijs en de fazant. In totaal blijft meer dan 37 procent van het zonnepark onbedekt.

Omgevingsfonds

Voor de duur van 15 jaar stellen wij een deel van de inkomsten beschikbaar aan de omgeving. Dit is 0,50 euro per opgewekte megawattuur per jaar. De precieze hoogte van het bedrag is afhankelijk van de hoeveelheid energie dat in een jaar wordt opgewekt. Het bedrag stelt Pure Energie beschikbaar via een omgevingsfonds aan de omgeving. In de werkgroep is in overleg met de Dorpsraad Nieuw-Vossemeer besloten dat de dorpsraad een centrale rol neemt bij het beheren en uitkeren van deze financiële middelen. Deze taken zijn mogelijk binnen de huidige statuten. Ook heeft de werkgroep in overleg met de dorpsraad een reglement opgesteld, waarin is aangegeven op welke manier de gelden kunnen worden besteed, hoe aanvragen kunnen worden gedaan, welke criteria worden gehanteerd en hoe gelden worden toegekend en uitgekeerd. Zodra het fonds beschikbaar is, wordt hier vanuit de dorpsraad over gecommuniceerd.

Lokaal eigenaarschap

Pure Energie stelt altijd een deel van een zonnepark beschikbaar voor participatie via een (nog op te richten) lokale energiecoöperatie. Inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven kunnen dan via de lokale energie-coöperatie meedoen. Hierdoor vloeit een deel van alle inkomsten van het zonnepark direct terug naar de lokale samenleving. Dit kan door de uitkering van rendement aan leden, maar ook via bijdragen van de energiecoöperatie aan lokale projecten. Uit meerdere gesprekken met de Dorpsraad Nieuw-Vossemeer en Energiecoöperatie Duurzaam Steenbergen bleek dat zij geen rol voor zichzelf zien in dit project.  

De mogelijkheid tot lokaal eigenaarschap is ook besproken in de werkgroep. De leden van de werkgroep zijn van mening dat de mogelijkheid tot lokaal eigenaarschap geen taak is voor de dorpsraad en door een energiecoöperatie moeten worden opgepakt. Zij vinden het jammer dat bestaande energiecoöperatie Duurzaam Steenbergen deze rol niet oppakt, maar begrijpen de keuze van de coöperatie om zich te richten op eigen projecten, zoals bijvoorbeeld het zonneveld op het oude trainingsveld van Voetbalvereniging Nieuw-Vossemeer.

In overleg met de gemeente Steenbergen hebben we een alternatieve invulling gegeven aan het lokaal eigenaarschap inzake het zonnepark De Eendracht. Afgesproken is dat Pure Energie over 25% van de totale investering een deel van het rendement afdraagt. Dit rendementsdeel wordt voor de looptijd van het project jaarlijks achteraf uitgekeerd aan het omgevingsfonds. Door deze extra financiële impuls kunnen er nog meer projecten en initiatieven in het dorp worden ontplooid.