Hier vind je de stand van zaken.

Artist impression afbeelding 1
Artist impression afbeelding 1

Hier leest u de laatste stand van zaken omtrent het zonnepark Nieuw-Vossemeer
Laatste update: 9 juli 2020

Samen met de omgeving

Om wensen, ideeën en belangen van de omgeving te laten doorklinken in het zonnepark hebben we in februari 2020 een werkgroep voor het zonnepark opgestart. In deze werkgroep zitten verschillende bewoners uit Nieuw-Vossemeer, de dorpsraad Nieuw-Vossemeer en IVN Groene Zoom/Stichting Brabantse Wal. De afgelopen bijeenkomsten hebben we onderwerpen besproken als landschappelijke inpassing en ecologische inrichting van het zonnepark, de inrichting van het omgevingsfonds en mogelijkheden voor lokaal eigenaarschap. Samen zijn we tot een mooi plan gekomen, waarbij we op dit moment de laatste puntjes op de spreekwoordelijke i aan het zetten zijn. Hieronder lichten we de besproken onderwerpen kort toe.

Landschappelijke inpassing en ecologische versterking

Bij de ontwikkeling van een zonnepark kijken wij altijd hoe wij het zonnepark zo goed mogelijk kunnen inpassen in het landschap en een bijdrage kunnen laten leveren aan de natuur. Daarbij sluiten wij aan bij de Gedragscode Zon op Land van brancheorganisatie Holland Solar. Hierin is vastgelegd dat minimaal 25% van een zonnepark onbedekt blijft en ingericht wordt met natuurwaarden.

Bij de inrichting van het plangebied kijken we niet alleen naar de ligging en begrenzing van het plangebied, maar ook naar het gemeentelijk beleid, de karakteristieken van het landschap en de wensen uit de omgeving. Daarom is de inrichting van het zonnepark ook uitvoerig besproken met de leden van de werkgroep. Bij het zonnepark De Eendracht komen de zonnepanelen in een veldopstelling te staan, waarbij alle panelen gericht zijn op het zuiden en er ruimte tussen de panelen zelf en de rijen zit. Hierdoor kan er voldoende licht en regenwater op de bodem komen, waardoor de impact op de bodemkwaliteit beperkt blijft en ondergroei mogelijk is. Daarnaast komen langs de randen kruidenrijke graslanden en wordt de noordelijke rand aangevuld met keverbanken en diverse struiken van 1 tot 5 meter hoog. In het midden van het zonnepark wordt de ruimte langs de bestaande watergang verbreedt en voorzien van insectenrijk grasland. Langs de oever komt een lange bomenrij van schietwilgen. Door deze inrichting worden bijen, hommels, vlinders en andere insecten aangetrokken, die op hun beurt het gebied bestuiven én een voedselbron vormen voor een grote verscheidenheid aan vogels en kleine knaagdieren in het gebied. Zo is het zonnepark straks ook een aantrekkelijke leefgebied voor de patrijs en de fazant. In totaal blijft meer dan 37 procent van het zonnepark onbedekt.

Omgevingsfonds

Voor de duur van 15 jaar stellen wij een deel van de inkomsten beschikbaar aan de omgeving. Dit is 0,50 euro per opgewekte megawattuur per jaar. De precieze hoogte van het bedrag is afhankelijk van de hoeveelheid energie dat in een jaar wordt opgewekt. Het bedrag stelt Pure Energie beschikbaar via een omgevingsfonds aan de omgeving. In de werkgroep is in overleg met de Dorpsraad Nieuw-Vossemeer besloten dat de dorpsraad een centrale rol neemt bij het beheren en uitkeren van deze financiële middelen. Deze taken zijn mogelijk binnen de huidige statuten. Ook heeft de werkgroep in overleg met de dorpsraad een reglement opgesteld, waarin is aangegeven op welke manier de gelden kunnen worden besteed, hoe aanvragen kunnen worden gedaan, welke criteria worden gehanteerd en hoe gelden worden toegekend en uitgekeerd. Zodra het fonds beschikbaar is, wordt hier vanuit de dorpsraad over gecommuniceerd.

Lokaal eigenaarschap

Pure Energie stelt altijd een deel van een zonnepark beschikbaar voor participatie via een (nog op te richten) lokale energiecoöperatie. Inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven kunnen dan via de lokale energie-coöperatie meedoen. Hierdoor vloeit een deel van alle inkomsten van het zonnepark direct terug naar de lokale samenleving. Dit kan door de uitkering van rendement aan leden, maar ook via bijdragen van de energiecoöperatie aan lokale projecten. Uit meerdere gesprekken met de Dorpsraad Nieuw-Vossemeer en Energiecoöperatie Duurzaam Steenbergen bleek dat zij geen rol voor zichzelf zien in dit project.  

De mogelijkheid tot lokaal eigenaarschap is ook besproken in de werkgroep. De leden van de werkgroep zijn van mening dat de mogelijkheid tot lokaal eigenaarschap geen taak is voor de dorpsraad en door een energiecoöperatie moeten worden opgepakt. Zij vinden het jammer dat bestaande energiecoöperatie Duurzaam Steenbergen deze rol niet oppakt, maar begrijpen de keuze van de coöperatie om zich te richten op eigen projecten, zoals bijvoorbeeld het zonneveld op het oude trainingsveld van Voetbalvereniging Nieuw-Vossemeer.

In overleg met de gemeente Steenbergen zijn we bezig met een alternatieve invulling voor het lokaal eigenaarschap inzake het zonnepark De Eendracht. Een invulling die ook maatschappelijk meerwaarde moet creëren. Zodra de afspraken met de gemeente Steenbergen hierover definitief zijn, communiceren wij dit idee ook naar de omgeving. Maar dat betekent ook dat, indien de gemeente akkoord gaat met de alternatieve invulling, we geen lokaal eigenaarschap (c.q. de mogelijkheid tot het opzetten van een participatiefonds) meer kunnen aanbieden.

Vaststelling beleid gemeente Steenbergen

Op donderdag 9 juli 2020 heeft de gemeenteraad van Steenbergen de visie Energie en Ruimte vastgesteld. In deze visie wordt aangegeven hoe de gemeente Steenbergen voor de periode tot 2030 invulling wil geven aan de uiteindelijke doelstelling van de gemeente om in 2040 energieneutraal te zijn. Ook is ook een aantal specifieke voorkeurslocaties voor zonneparken aangewezen. Zonnepark de Eendracht is op deze lijst als voorkeurslocatie aangegeven. De gemeente stelt daarbij wel een aantal voorwaarden.

Op dit moment bereiden wij de vergunningsaanvraag in samenspraak met de werkgroep voor. Voor de aanvraag zijn verschillende onderzoeken en rapporten nodig. Bij de uitwerking hiervan hebben we, zoals hierboven aangegeven, zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen, ideeën en belangen van de omgeving. Wij verwachten binnenkort de officiële aanvraag te kunnen indienen.

Relevante documenten over het zonnepark vindt u hier