Pure Energie staat achter gedragscode Zon op land

Branchevereniging Holland Solar heeft samen met Pure Energie, Energie Samen, Greenpeace, Milieudefensie, de Natuur- en Milieufederaties, Natuurmonumenten, vereniging van omwonenden van energieprojecten NLVOW, de Vogelbescherming en andere leden van de branchevereniging Holland Solar een gedragscode voor zonneparken op land ontwikkeld en ondertekend. In de gedragscode is onder meer afgesproken om met zonneparken de natuur te ontzien en nog beter rekening te houden met de omwonenden.

Om de klimaatdoelstellingen te behalen, moeten we de komende jaren in Nederland veel meer schone energie opwekken uit natuurlijke bronnen: zon, wind, bodem, water en biomassa. Deze overgang naar een duurzame energievoorziening vraagt veel ruimte, waardoor het Nederlandse landschap in de nabije toekomst op veel plekken gaat veranderen. Daarbij worden bepaalde stukken grond anders benut dan voorheen, bijvoorbeeld voor zonneparken. Dat leidt soms tot vragen en wensen bij omwonenden en natuur- en milieuorganisaties: over het te makkelijk kiezen voor waardevolle gebieden, over de natuur in een zonnepark, over verlies aan bodemkwaliteit of over de betrokkenheid van omwonenden.

Eenduidige afspraken

De code bevat drie basisprincipes, die vertaald zijn in bovenwettelijke regels waartoe de leden van de branchevereniging Holland Solar zich verplichten:

  1. Betrokkenheid van de omgeving: Omwonenden en belanghebbenden worden vanaf het eerste begin meegenomen in de keuzes over het plan, het ontwerp, de landschappelijke inrichting en de mogelijkheid financieel te participeren.

  2. Meerwaarde voor de omgeving: Zonneparken kunnen een verbetering voor een gebied betekenen, zowel voor natuur als in financieel opzicht. Dit kan bereikt worden door zorgvuldig te kijken naar welke gebieden wel en niet geschikt zijn voor een park. Zo bepaalt de code dat natuurgebieden worden ontzien.

  3. Oorspronkelijk grondgebruik behouden: Een zonnepark is tijdelijk en hoeft de functie van een gebied niet definitief te veranderen. Een gebied kan de oorspronkelijke bestemming, bijvoorbeeld agrarisch, behouden.

Meer weten over de gedragscode? Bekijk de hele gedragscode op: www.hollandsolar.nl