Veelgestelde vragen

Hier vindt u veelgestelde vragen over het zonnepark De Eendracht en over zonne-energie in het algemeen. Mist u een vraag? Stel deze dan via contactformulier en wij proberen deze hier te beantwoorden.

Over Zonnepark De Eendracht

Wie is de initiatiefnemer van Zonnepark De Eendracht?

Pure Energie is de initiatiefnemer van dit zonnepark. Meer over dit duurzame energiebedrijf leest u hier.  

Wat is een zonnepark?

Een zonnepark is een stuk grond met daarop zonnepanelen die elektriciteit opwekken. De grootte van een zonnepark kan variëren: van één tot meer dan honderd hectare. De zonnepanelen worden geplaatst op een ‘tafel’ (stellage) en worden, vanwege van de hoogste zonopbrengst, vaak op het zuiden gericht. Daarnaast komen er steeds meer zogeheten oost-west-opstellingen waarbij de zonnepanelen meer gericht zijn op de ochtend- en avondzon. De zonnepanelen leveren stroom die via een omvormer en transformator wordt afgegeven aan het elektriciteitsnet. De energieleverancier levert vervolgens deze écht groene stroom aan particulieren en bedrijven.

Waar komt het zonnepark?

Het gaat om een stuk grond van ongeveer 51 hectare tussen de Oude Dijk en het Schelde-Rijnkanaal. Op onderstaande afbeelding is de locatie weergeven. 

Locatie Zonnepark De Eendracht

Wordt het zonnepark landschappelijk ingepast?

Bij de ontwikkeling van een zonnepark kijken wij altijd hoe wij het zonnepark zo goed mogelijk kunnen inpassen in het landschap en een bijdrage kunnen laten leveren aan de natuur. Daarbij sluiten wij aan bij de Gedragscode Zon op Land van brancheorganisatie Holland Solar. Hierin is vastgelegd dat minimaal 25 procent van een zonnepark onbedekt blijft en ingericht wordt met natuurwaarden. Bij Zonnepark De Eendracht kiezen we ervoor om meer dan 37 procent van het plangebied in te richten met natuurwaarden. Lees op de pagina Natuurontwikkeling meer over de landschappelijke inrichting van het zonnepark. 

Worden de panelen aan het eind van hun levensduur opgeruimd?

Ja. Afhankelijk van de omgevingsvergunning blijft het zonnepark 25 tot 30 jaar staan. Daarna wordt het zonnepark door Pure Energie opgeruimd en krijgt het gebied haar oude bestemming als landbouwgrond weer terug.

Hoe blijf ik op de hoogte?

We proberen deze website zo actueel en volledig mogelijk te houden, zodat iedereen die wil op de hoogte kan blijven. Daarnaast versturen wij nieuwsbrieven over de voortgang van ons idee. U kunt zich op de homepagina voor deze nieuwsbrief aanmelden. U kunt zich altijd weer uitschrijven voor deze nieuwsbrief. Mocht u informatie missen of vragen hebben, dan kunt u ook contact met ons opnemen via info@zonneparkeendracht.nl.

Over zonne-energie

Levert het zonnepark wel genoeg elektriciteit op?

De opbrengst van zonnepanelen is de laatste jaren flink gestegen. Zonnepanelen kunnen steeds beter de energie van de zon om zetten in elektriciteit. De omvang van het zonnepark De Eendracht is ongeveer 51 hectare en kan jaarlijks ongeveer 49 miljoen kilowattuur aan elektriciteit opwekken. Dat is ongeveer een kwart van het totale elektriciteitsverbruik van alle huishoudens in de gemeente Steenbergen.  

Waarom niet alleen zonnepanelen op dak?

Wij ontwikkelen en bouwen al meer dan twintig jaar duurzame energieprojecten, waaronder zonneprojecten. Veelal op daken en nu ook steeds meer op land. Nederland staat voor een grote opgave als het gaat om halen van onze doelstellingen voor verduurzaming van de energievoorziening. Willen wij samen deze doelen halen, dan moeten we alle verschillende manieren om duurzame energie op te wekken benutten. Dus een mix van windmolens, geothermie, biomassa, zonnepanelen op daken als zonnepanelen op velden.  

Kan zonlicht reflecteren op de zonnepanelen en hierdoor zorgen voor een hinderlijke schittering?

De huidige zonnepanelen hebben een speciale coating die ervoor zorgt dat er zo min mogelijk licht wordt gereflecteerd door de zonnepanelen. Dat gedeelte dat nog wel weerkaatst wordt, is minimaal en treedt slechts op bij een bepaalde hoek ten opzichte van de zonnepanelen. De tijd dat de zon onder deze hoek op de zonnepanelen schijnt, is zeer gering. Als het nodig is, voeren wij ook een lichtschitteringsonderzoek uit. 

Is het niet zonde om goede landbouwgrond vol te leggen met zonnepanelen?

Wij bouwen zonneparken vaak op braakliggende terreinen, industrieterreinen en (voormalige) landbouwgronden. Soms leggen we een zonnepark aan in combinatie met een infrastructureel bouwwerk. Denk bijvoorbeeld aan een geluidswal langs een snelweg. Daarnaast is de medewerking van de grondeigenaar, de afstand tot het elektriciteitsnet, het draagvlak in de omgeving, het geldende beleid van de gemeente, provincie of Rijk en de verwachte opbrengst belangrijk bij de keuze voor een zonnepark. Wij toetsen altijd vooraf of het haalbaar is om een zonnepark op de gewenste plek te beginnen.

Wij beseffen dat er verschillende meningen zijn over het gebruik van landbouwgrond voor een zonnepark, zoals bij zonnepark De Eendracht. Maar wij zijn ervan overtuigd dat het gebruik van landbouwgrond voor zonneparken niet te vermijden is als we als Nederland onze duurzaamheidsdoelstellingen willen halen. De overgang naar een duurzame energievoorziening vraagt veel ruimte, waardoor het Nederlandse landschap in de nabije toekomst op veel plekken gaat veranderen. Daarbij worden bepaalde stukken grond anders benut dan voorheen. 

Hoe zit het met geluidsoverlast?

Een zonnepark produceert nagenoeg geen geluid. De zonnepanelen zelf doen hun werk geruisloos. De omvormers die de gelijkstroom van de zonnepanelen omvormen naar wisselstroom voor op het elektriciteitsnet zijn verkrijgbaar zonder ventilatoren. De transformator die nodig is bij een zonnepark produceert een lichte zoem zodra midden op de dag de zon op het felst schijnt, maar dit valt al snel weg tegen achtergrondgeluiden in de omgeving. Gezien de afstand tussen het beoogde zonnepark De Eendracht en woningen in de omgeving, verwachten wij dat omwonenden bij hun huis het zonnepark niet kunnen horen.

Over het proces en de procedure

Heeft de gemeente al toestemming voor het zonnepark gegeven?

Ja. Begin augustus 2020 hebben wij een formele vergunningsaanvraag ingediend bij de gemeente Steenbergen. Na ambtelijke toetsing heeft het college van B&W ingestemd met de ontwerp-omgevingsvergunning, die voor zes weken ter inzage is gelegd. In deze periode zijn geen zienswijzen ingediend. Vervolgens heeft het college van B&W de definitieve omgevingsvergunning afgeven.

Kan ik bezwaar maken tegen de komst van het zonnepark?

De omgevingsvergunning voor het zonnepark De Eendracht is onherroepelijk. Hiertegen kan geen bezwaar of beroep meer worden ingesteld. Mocht u vragen of zorgen hebben over de komst van het zonnepark, neem dan contact met ons op. Wij gaan graag met u in gesprek.  

Mag het zonnepark volgens de gemeentelijke regels?

Ja. Op donderdag 9 juli 2020 heeft de gemeenteraad van Steenbergen de visie Energie en Ruimte vastgesteld. In deze visie wordt aangegeven hoe de gemeente Steenbergen voor de periode tot 2030 invulling wil geven aan de uiteindelijke doelstelling van de gemeente om in 2040 energieneutraal te zijn. Ook is ook een aantal specifieke voorkeurslocaties voor zonneparken aangewezen. Zonnepark de Eendracht is op deze lijst als voorkeurslocatie aangegeven. De gemeente stelt daarbij wel een aantal voorwaarden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente Steenbergen.

Over participatie

Wordt de omgeving betrokken bij het zonnepark?

Om wensen, ideeën en belangen van de omgeving te laten doorklinken in het zonnepark hebben we in februari 2020 een werkgroep voor het zonnepark opgestart. In deze werkgroep zitten verschillende bewoners uit Nieuw-Vossemeer, de dorpsraad Nieuw-Vossemeer en IVN/Stichting Brabantse Wal. De afgelopen bijeenkomsten hebben we onderwerpen besproken als landschappelijke inpassing en ecologische inrichting van het zonnepark, de inrichting van het omgevingsfonds en mogelijkheden voor lokaal eigenaarschap. Samen zijn we tot een mooi plan gekomen. 

Krijgt de omgeving ook inkomsten van het zonnepark?

Voor de duur van 15 jaar stellen wij een deel van de inkomsten beschikbaar aan de omgeving. Dit is 0,50 euro per opgewekte megawattuur per jaar. De precieze hoogte van het bedrag is afhankelijk van de hoeveelheid energie dat in een jaar wordt opgewekt. Het bedrag stelt Pure Energie beschikbaar via een omgevingsfonds aan de omgeving.

Is er ook ruimte voor financiële participatie in het zonnepark?

Pure Energie stelt altijd een deel van een zonnepark beschikbaar voor participatie via een (nog op te richten) lokale energiecoöperatie. Inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven kunnen dan via de lokale energie-coöperatie meedoen. Hierdoor vloeit een deel van alle inkomsten van het zonnepark direct terug naar de lokale samenleving. Dit kan door de uitkering van rendement aan leden, maar ook via bijdragen van de energiecoöperatie aan lokale projecten. Uit meerdere gesprekken met de Dorpsraad Nieuw-Vossemeer, Energiecoöperatie Duurzaam Steenbergen en de werkgroep bleek dat zij geen rol voor zichzelf zien in dit project.