Veelgestelde vragen

Hier vindt u veelgestelde vragen over het idee 'Zonnepark de Eendracht' en over zonne-energie in het algemeen. Mist u een vraag? Stel deze dan via info@zonneparkeendracht.nl en wij proberen deze hier te beantwoorden.

Over Zonnepark De Eendracht

Pure Energie is de initiatiefnemer voor de ontwikkeling en bouw van dit zonnepark. Pure Energie is een duurzaam energiebedrijf uit Enschede. Al meer dan twintig jaar werken we aan de verduurzaming van Nederland door eigen windmolens en zonneparken samen met de directe omgeving te realiseren. Iedereen, zowel particulier, vereniging als bedrijf, kan de groene stroom uit deze windmolens en zonneparken afnemen door klant te worden van Pure Energie. Pure Energie heeft kennis van alle onderdelen: van locatieonderzoek, planologische procedure en omgevingsproces tot bouw en beheer van windmolens en zonneparken en het leveren van groene stroom. Inmiddels leveren we ook zonnepanelen aan bedrijven en particulieren.

 

Pure Energie levert gegarandeerd alleen de stroom die het zelf opwekt met de eigen windmolens en zonneparken. Hierdoor is Pure Energie zes jaar achter elkaar uitgeroepen tot groenste energieleverancier van Nederland, op basis van het gezamenlijke onderzoek van de Consumentenbond, Greenpeace, WISE en Natuur & Milieu.

 

www.pure-energie.nl

Een zonnepark is een stuk grond met daarop zonnepanelen die elektriciteit opwekken. De grootte van een zonnepark kan variëren: van één tot meer dan honderd hectare. De zonnepanelen worden geplaatst op een ‘tafel’ (stellage) en worden, omwille van de hoogste zonopbrengst, vaak op het zuiden gericht. Daarnaast komen er steeds meer zogeheten oost-west-opstellingen waarbij de zonnepanelen meer gericht zijn op de ochtend- en avondzon. De zonnepanelen leveren stroom die via een omvormer en transformator wordt afgegeven aan het elektriciteitsnet. De energieleverancier levert vervolgens deze écht groene stroom aan particulieren en bedrijven.

Het gaat om een stuk grond van ongeveer 45 hectare tussen de Oude Dijk en het Schelde-Rijnkanaal. Op onderstaande afbeelding is de locatie weergeven. 


 

Ja, het is mogelijk om het zonnepark in te passen in het landschap en het directe zicht daarop te beperken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om bosschages rondom het zonnepark te planten waardoor de zonnepanelen aan het zicht worden onttrokken. Hierdoor wordt ook het hek dat rondom het zonnepark moet staan minder zichtbaar. Dit hek is nodig om diefstal en vernielingen van de zonnepanelen zoveel mogelijk te voorkomen en is een eis van de verzekeraar van het zonnepark. Er zijn meerdere opties voor het toepassen van een bosschage rondom het zonnepark.

 

Daarnaast plaatsen wij in agrarische gebieden vaak zonnepanelen richting het zuiden, waardoor er relatief veel ruimte tussen de rijen ontstaat. Dit zorgt er enerzijds voor dat er voldoende licht en water op de bodem komt en anderzijds dat er voldoende ruimte is voor vogels om te broeden of te foerageren.

 

De ecologische inrichting van een zonnepark doen wij meestal in overleg met lokale natuur- en milieuorganisaties. Met als doel dat zonneparken een bijdrage leveren aan (het verbeteren van) de lokale vegetatie en (habitatten van) insecten en vogels. Denk aan de plaatsing van bijenkorven, inzaaien met bloemmengsels, creëren van nestgelegenheden of aanplant van struwelen rondom een zonnepark.

 

Suggesties voor een goede landschappelijke inpassing en opmerkingen hierover horen we graag via info@zonneparkeendracht.nl.

Ja. Afhankelijk van de omgevingsvergunning blijft het zonnepark 25 tot 30 jaar staan. Daarna wordt het zonnepark door Pure Energie opgeruimd en krijgt het gebied haar oude bestemming als landbouwgrond weer terug.

We proberen deze website zo actueel en volledig mogelijk te houden, zodat iedereen die wil op de hoogte kan blijven. Daarnaast versturen wij nieuwsbrieven over de voortgang van ons idee. U kunt zich hier voor deze nieuwsbrief aanmelden. U kunt zich altijd weer uitschrijven voor deze nieuwsbrief. Mocht u informatie missen of vragen hebben, dan kunt u ook contact met ons opnemen via info@zonneparkeendracht.nl.

Over zonne-energie

De opbrengst van zonnepanelen is de laatste jaren flink gestegen. Zonnepanelen kunnen steeds beter de energie van de zon om zetten in elektriciteit. Een vuistregel is dat een hectare (100 x 100 meter) aan zonnepanelen ongeveer een miljoen kilowattuur (kWh) per jaar opwekt.

 

De omvang van het zonnepark De Eendracht is ongeveer 45 hectare. Het zonnepark kan dus jaarlijks ongeveer 45 miljoen kilowattuur aan elektriciteit opwekken. Dat is meer dan een kwart van het totale energieverbruik in de gemeente Steenbergen.  

Wij ontwikkelen en bouwen al meer dan twintig jaar duurzame energieprojecten, waaronder zonneprojecten. Veelal op daken en nu ook steeds meer op land. Nederland staat voor een grote opgave als het gaat om halen van onze doelstellingen voor verduurzaming van de energievoorziening. Willen wij samen deze doelen halen, dan moeten we alle verschillende manieren om duurzame energie op te wekken benutten. Dus een mix van windmolens, geothermie, biomassa, zonnepanelen op daken als zonnepanelen op velden.  
De huidige zonnepanelen hebben een speciale coating die ervoor zorgt dat er zo min mogelijk licht wordt gereflecteerd door de zonnepanelen. Dat gedeelte dat nog wel weerkaatst wordt, is minimaal en treedt slechts op bij een bepaalde hoek ten opzichte van de zonnepanelen. De tijd dat de zon onder deze hoek op de zonnepanelen schijnt, is zeer gering. 

Wij bouwen zonneparken vaak op braakliggende terreinen, industrieterreinen en (voormalige) landbouwgronden. Soms leggen we een zonnepark aan in combinatie met een infrastructureel bouwwerk. Denk bijvoorbeeld aan een geluidswal langs een snelweg. Daarnaast is de medewerking van de grondeigenaar, de afstand tot het elektriciteitsnet, het draagvlak in de omgeving, het geldende beleid van de gemeente, provincie of Rijk en de verwachte opbrengst belangrijk bij de keuze voor een zonnepark. Wij toetsen altijd vooraf of het haalbaar is om een zonnepark op de gewenste plek te beginnen.

 

Wij beseffen dat er verschillende meningen zijn over het gebruik van landbouwgrond voor een zonnepark, zoals bij zonnepark De Eendracht. Maar wij zijn ervan overtuigd dat het gebruik van landbouwgrond voor zonneparken niet te vermijden is als we als Nederland onze duurzaamheidsdoelstellingen willen halen. De overgang naar een duurzame energievoorziening vraagt veel ruimte, waardoor het Nederlandse landschap in de nabije toekomst op veel plekken gaat veranderen. Daarbij worden bepaalde stukken grond anders benut dan voorheen. 

 

Een zonnepark produceert nagenoeg geen geluid. De zonnepanelen zelf doen hun werk geruisloos. De omvormers die de gelijkstroom van de zonnepanelen omvormen naar wisselstroom voor op het elektriciteitsnet zijn verkrijgbaar zonder ventilatoren. De transformator die nodig is bij een zonnepark produceert een lichte zoem zodra midden op de dag de zon op het felst schijnt, maar dit valt al snel weg tegen achtergrondgeluiden in de omgeving. Gezien de afstand tussen het beoogde zonnepark De Eendracht en woningen in de omgeving, verwachten wij dat omwonenden bij hun huis het zonnepark niet kunnen horen.

Over het proces en de procedure

Nee. Ondanks dat wij een overeenkomst hebben met de grondeigenaar, is het plan voor het zonnepark De Eendracht in Nieuw Vossemeer alleen nog maar een idee. Wij vinden het belangrijk dat wij eerst met de omgeving in gesprek gaan over het plan en de aanpak. Daarna dienen we pas een vergunningsverzoek in bij de gemeente. 

Ja, dat kan. Niet iedereen is het altijd eens met ontwikkelingen die in zijn of haar woon- of werkomgeving gebeuren. Dat begrijpen wij heel goed. Heeft u vragen of zorgen de komst van het zonnepark, dan vragen wij u vriendelijk om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Wij gaan graag met u in gesprek om samen op zoek te gaan naar een oplossing.

 

 Komen wij er samen niet uit? Dan kunt u bij de gemeente een zienswijze of bezwaar indienen op het (voorgenomen) besluit van de gemeente om het bestemmingsplan te wijzigen of een tijdelijke omgevingsvergunning af te geven. Zij besluiten dan of uw bezwaren terecht zijn. Dit kunt u pas doen als wij officieel een verzoek voor de ontwikkeling van het zonnepark hebben ingediend bij de gemeente. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente Steenbergen. 

Het beleid voor zonneparken verschilt per gemeente. Soms is het mogelijk om een tijdelijke omgevingsvergunning bij een gemeente aan te vragen dat afwijkt van het geldende bestemmingsplan. In een aantal gevallen past de gemeente het bestemmingsplan aan. Het gaat dan om het toevoegen van een zogenaamde dubbelbestemming, waardoor er een andere activiteit in het gebied mogelijk is. De oorspronkelijke bestemming, bijvoorbeeld agrarisch, blijft daarmee behouden. Daarnaast hangt de afgifte van een tijdelijke omgevingsvergunning ook af van gemeentelijke beleid op het gebied van duurzame energie. Daarin staat vaak aangegeven wat de gemeente wel en niet wil op het gebied van zonneparken. De gemeente Steenbergen heeft nog geen beleid vastgesteld, maar is hier wel mee bezig. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente Steenbergen.

Ja, dat kan. We hebben ervoor gekozen in een zo vroeg mogelijk stadium bekend te maken dat wij dit idee voor een zonnepark hebben. Uiteindelijk hebben wij een omgevingsvergunning nodig om het zonnepark te kunnen realiseren. In aanloop hiernaartoe hebben wij graag contact met betrokkenen uit de omgeving, zoals omwonenden en maatschappelijke organisaties die zich betrokken voelen bij het gebied of dit idee. Wij horen graag wat de vragen, suggesties en opmerkingen uit de omgeving zijn en willen proberen daar in ons uiteindelijke plan rekening mee te houden. Wie betrokken wil zijn bij de ontwikkeling van het plan voor dit zonnepark, kan zich altijd bij ons melden via info@zonneparkeendracht.nl

Over participatie

Een duurzame samenleving opbouwen doen we samen. Dat betekent ook dat Pure Energie een deel van de inkomsten van het zonnepark - voor de duur van 15 jaar - teruggeeft aan de omgeving. De precieze hoogte van het bedrag is afhankelijk van de mate van (financiële) participatie van de omgeving en de hoeveel energie dat in een jaar wordt opgewekt (dit heet ook wel: opgewekte megawattuur (MWh)). Bij dat laatste geldt in het algemeen: hoe meer zonnepanelen, hoe hoger het bedrag. Het bedrag stellen we beschikbaar via een omgevingsfonds. Wat de omgeving hier mee wil doen, bepaalt de omgeving grotendeels zelf. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden als bijdrage voor de aanleg van glasvezel, het verduurzamen van het buurthuis of het organiseren van sociale activiteiten. 

Ja, die ruimte is er. Wij werken steeds meer samen met coöperaties en delen zo onze projecten. Indien daar belangstelling voor is, stellen wij een deel van het zonnepark beschikbaar voor een (nog op te richten of bestaande) lokale energiecoöperatie. Omwonenden kunnen lid worden van de coöperatie en samen investeren in het zonnepark. Zo worden zij samen eigenaar van hun deel van het zonnepark. Hun inleg krijgen zij terugbetaald met daarop een rendement uit de exploitatie van het zonnepark. Ook kunnen zij de stroom uit hun eigen zonnepanelen thuis krijgen. Het plan hiervoor willen we graag in samenspraak met de omgeving vormgeven. Wie dit wil helpen realiseren, kan zich melden via info@zonneparkeendracht.nl.

Zonnepark Eendracht

Dit idee is een initiatief van:

Pure Energie
Hengelosestraat 585                 
7521 AG Enschede                 

Postbus 3141
7500 DC Enschede

Tel.: 053 - 434 1200
Mail: info@zonneparkeendracht.nl

 

© Zonnepark De Eendracht