Aandacht voor natuurwaarden

De zonnepanelen in het zonnepark De Eendracht komen in een ruime veldopstelling te staan, waarbij alle zonnepanelen richting het zuiden zijn opgesteld en er circa 2 meter ruimte tussen de rijen zit. Hierdoor kan er voldoende licht en regenwater op de bodem komen, waardoor de impact op de bodemkwaliteit beperkt blijft. Dit is van belang, omdat de grond in een later stadium weer voor landbouw wordt gebruikt.

Inrichting in overleg
Daarnaast besteden wij bij de aanleg en bij het beheer van het zonnepark De Eendracht aandacht aan de ecologische inrichting met als doel de lokale natuur en leefomgeving van insecten en vogels te versterken. Dit doen wij in overleg met de omgeving en lokale natuur- en milieuorganisaties. Denk aan de plaatsing van bijenkorven, het inzaaien van bloemmengsels, het creëren van nestgelegenheden en/of aanplant van struwelen rondom het zonnepark.

Kwart onbedekt
De bovenstaande werkwijze sluit aan bij de Gedragscode Zon op Land, waarin onder andere is vastgelegd dat een zonnepark een verbetering voor de landschappelijke - en natuurwaarden van het gebied tot gevolg moet hebben. In de praktijk betekent dit dat minimaal 25% van het zonnepark De Eendracht (circa 10 hectare) onbedekt blijft en wordt ingevuld met natuurwaarden. 

Foto: Patrijzen (Yves Hoebeke)

Zonnepark Eendracht

Dit idee is een initiatief van:

Pure Energie
Hengelosestraat 585                 
7521 AG Enschede                 

Postbus 3141
7500 DC Enschede

Tel.: 053 - 434 1200
Mail: info@zonneparkeendracht.nl

 

© Zonnepark De Eendracht