Aandacht voor natuurwaarden

Bij de ontwikkeling van een zonnepark kijken wij altijd hoe wij het zonnepark zo goed mogelijk kunnen inpassen in het landschap en een bijdrage kunnen laten leveren aan de natuur. Daarbij sluiten wij aan bij de Gedragscode Zon op Land van brancheorganisatie Holland Solar. Hierin is vastgelegd dat minimaal 25% van een zonnepark onbedekt blijf en ingericht wordt met natuurwaarden. In het geval van zonnepark De Eendracht is dit zelfs meer dan 37%. Dat staat gelijk aan bijna 30 voetbalvelden.

Inrichting in overleg met de werkgroep

Bij de aanleg en het beheer van het zonnepark De Eendracht hebben wij ook aandacht voor de ecologische inrichting met als doel de lokale natuur en leefomgeving van insecten en vogels te versterken. Daarbij kijken we niet alleen naar de ligging en begrenzing van het plangebied, maar ook naar het gemeentelijk beleid, de karakteristieken van het landschap en de wensen uit de omgeving. Daarom is de inrichting van het zonnepark ook uitvoerig besproken met de leden van de werkgroep.

Zuidopstelling

De zonnepanelen in het zonnepark De Eendracht komen in een ruime veldopstelling te staan, waarbij alle zonnepanelen richting het zuiden zijn opgesteld en er meer dan 3 meter ruimte tussen de rijen zit. Hierdoor kan er voldoende licht en regenwater op de bodem komen, waardoor de impact op de bodemkwaliteit beperkt blijft. Dit is van belang, omdat de grond in een later stadium weer voor landbouw wordt gebruikt.

Ruimte voor natuur

Daarnaast komen langs de randen kruidenrijke graslanden en wordt de noordelijke rand aangevuld met keverbanken en diverse struiken van 1 tot 5 meter hoog. In het midden van het zonnepark wordt de ruimte langs bestaande watergang verbreedt en voorzien van insectenrijk grasland. Langs de oever komt een lange bomenrij van schietwilgen. Door deze inrichting worden bijen, hommels, vlinders en andere insecten aangetrokken, die op hun beurt het gebied bestuiven én een voedselbron vormen voor de grote verscheidenheid van vogels en kleine knaagdieren in het gebied. Zo is het zonnepark straks ook een aantrekkelijke leefgebied voor de patrijs en de fazant.